Consiliul (Rada) Uniunii Ucrainenilor din România (UUR), reunit în şedinţa ordinară trimestrială care a avutt loc la sediul UUR din Cluj-Napoca, în data de 12 martie 2016, cu unanimitate de voturi (din cei prezenţi), ca urmare a încălcării Statutului Uniunii Ucrainenilor din România, a hotărât excluderea din rândul membrilor UUR a Dlui Marocico Ion. 

          În cadrul punctului 7 al ordinii de zi a şedinţei, aprobate cu cvorum legal de către membrii Consiliului (Radei) Uniunii Ucrainenilor din România (din 23 de membri, au fost prezenţi 20), a fost luată în dezbatere INFORMAREA prezentată de Dl. Nicolae Miroslav Petreţchi, Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, privind acţiunile întreprinse de Dl Marocico Ion împotriva UUR. La şedinţă a fost invitat şi Domnul Marocico Ion care nu a dat curs invitaţiei în niciun fel. Luările de cuvânt şi opiniile exprimate au fost consemnate în Procesul-verbal al şedinţei, iscălit de toţi membrii prezenţi. 

          Din dezbateri, a rezultat că dl. Marocico Ion se face răspunzător de încălcarea cu perseverenţă şi în mod repetat a mai multor prevederi ale Statutului Uniunii Ucrainenilor din România, dintre care menţionăm: „acţionarea sistematică şi cu efect distructiv împotriva realizării scopurilor legitime pentru care a fost creată Uniunea Ucrainenilor din România”; „transformarea UUR într-o miză a ambiţiilor sale personale”; „sfidarea hotărârilor celui de al VII-lea Congres al UUR”, „erijarea permanentă în lider al Uniunii Ucrainenilor din România în demersurile sale menite să paralizeze activitatea organelor alese în mod democratic şi statutar”; „iniţierea de acţiuni ce contravin intereselor Uniunii Ucrainenilor din România, atât sub aspectul blocării tuturor activităţilor care însumează însăşi viaţa comunităţii ucrainene, cât şi prin întreţinerea unui climat de nesiguranţă şi vrajbă, dar şi prin discreditarea imaginii UUR în faţa celorlalte organizaţii ale minorităţilor etnice şi instituţiilor statului”; „lipsa expunerii activităţii ca deputat al ucrainenilor din România, care a devenit, de altfel, ca şi inexistentă” şi altele.  

          Cele expuse şi dezbătute au determinat actualul Consiliu al Uniunii Ucrainenilor din România să nu-i mai încredinţeze dl. Marocico Ion nicio răspundere. Pe baza celor rezultate din dezbateri, ca şi a lipsei oricărui semn de regret sau îndreptare, şi având ca fundament prevederile articolelor din Statutul Uniunii Ucrainenilor din România, membrii Consiliului UUR confirmă INFORMAREA Domnului Nicolae Miroslav Petreţchi, Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, privind acţiunile întreprinse de Dl Marocico Ion împotriva Uniunii Ucrainenilor din România şi, cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi, aplică Domnului Marocico Ion sancţiunea prevăzută în Statutul UUR, şi anume, excluderea sa din rândul membrilor Uniunii Ucrainenilor din România. 

          Totodată, Consiliul Uniunii Ucrainenilor din România împuterniceşte Prezidiul Executiv al aceleiaşi organizaţii pentru „aducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri cu efectele sale subsecvente” şi „îl obligă să ia toate măsurile necesare pentru remedierea consecinţelor negative ale activităţii scizionist-distructive ale Domnului Marocico Ion, astfel încât activitatea Uniunii Ucrainenilor din România să reintre cât mai curând în normalitate”. 

                                                                           Consiliului (Rada) Uniunii Ucrainenilor din România,  

                                                                                Cluj-Napoca, 12 martie 2016